TEMPEST 570 con motore Yamaha F40G Supreme

IDEA 58 WA con motore Yamaha F40G Supreme

TEMPEST 600 con motore Yamaha F40G Supreme

TEMPEST 1000 WA con una coppia di motori Yamaha F300

CRANCHI Z35